DETTA ÄR EN UTSKRIFT FRÅN LIFE SCIENCE SWEDEN
Artikelns webbadress: http://www.lifesciencesweden.se/jobb-karriar/kamprad-miljoner-till-forskning/

Kamprad-miljoner till forskning

Familjen Kamprads stiftelse beviljar mångmiljonbelopp till medicinsk forskning.

Familjen Kamprads stiftelse är en privat och självständig stiftelse med säte i Växjö. Stiftelse har till ändamål att stödja, stimulera och belöna verklighetsnära utbildning och vetenskaplig forskning. Mångmiljonbelopp i form av forskningsanslag beviljas varje år. Bland 2017 års beviljade anslag finns bland annat Mittuniversitetet som får 4 miljoner kronor för forskning om effektivare och säkrare vårdkedjor.

Ingvar_kamprad_200x140

Ingvar Kamprad. Foto: Sandra Baqirjazid CC by 2.0

Det övergripande syftet med projekt vid Mittuniversitetet är att skapa ny kunskap om hur effektivitet och kvalitet i hälso- och sjukvårdens vårdkedja kan förbättras, med fokus på ledarskap, vårdkontinuitet, säkerhetskultur och lärande.

– Projektet fokuserar främst på en skör del i vårdkedjan; patientomflyttningar mellan intensivvårdsavdelningar och allmänna vårdavdelningar. Förberedelser och organisering i samband med en omflyttning är viktig för personen som förflyttas, men också för hälso- och sjukvårdsekonomin, eftersom en intensivvårdsplats är kostsam och platserna få, säger Ingela Bäckström, projektledare och docent i kvalitetsteknik vid Mittuniversitetet.

Projektet kommer att drivas tvärvetenskapligt mellan ämnena omvårdnad och kvalitetsteknik vid Mittuniversitetet och planerar samverkan med Landstinget i Västernorrland samt Region Jämtland Härjedalen.

– Det ska ge ny kunskap om, och hur förbättrade processer och säkerhetskulturer kan resultera i minskade återinläggningar och färre oönskade händelser i samband med patientförflyttningar, säger Ingela Bäckström.

Förhoppningen är att projektet ska generera kunskap som kan ge patienter en bättre och säkrare vård med mindre lidande och minskad stress. Personalen kan få en mindre stressig arbetsmiljö och närstående en mindre påfrestande situation – vilket i sin tur kan leda till minskade samhällskostnader.

Bland övriga forskningsprojekt som beviljats anslag under 2017 finns bland annat Joakim Alfredsson, Linköpings universitet, som beviljats 2 200 000 kronor för forskning om akut omhändertagande, rehabilitering och prognos efter en hjärtinfarkt. Johan Junker, Region Östergötland, 5 200 000 kronor för behandling av kroniska sår med ny teknik. Eva Samuelsson, Umeå universitet, 3 900 000 kronor för E-behandling vid urininkontinens hos kvinnor, män, äldre och sköra äldre.

 

Copyright 2014 Mentor Communication

Tänk på att du själv ansvarar för innehållet i din artikelkommentar som står utanför vårt ansvarigutgivarskap.

SENASTE NYTT