23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.

Rening av gaser med vakuumteknik från Busch Vacuum Solutions

| Medlemsnyhet | Företag Busch Vakuumteknik AB

Nouryon Akzo Nobel Industrial Chemicals GmbH producerar klorerade kolväten i Frankfurt-Höchst i Tyskland. Gaserna som bildas är ett resultat från klorering av metan från fyllning och dekantering av klorerade kolväten,

Nouryon använder en Mink klovakuumpump från Busch för att extrahera och transportera gaser. Vakuumpumpen suger in gaserna med hjälp av ett vakuum, komprimerar gaserna i vakuumpumpen och transporterar dem sedan genom de efterföljande rengöringsstegen med hjälp av ett övertryck som skapats.

De klorerade kolväten som produceras av Nouryon används som en grundläggande kemikalie inom många områden, till exempel vid tillverkning av plast och byggmaterial och även vid tillverkning av färger eller läkemedel. Vid klorering av metan produceras gaser som innehåller klorerade kolväten vilka måste tas om hand och rengöras innan de kan släppas ut i luften. De gaser som genereras vid påfyllning eller dekantering i stationära eller mobila tankar extraheras och rengörs också med samma system. Vid underhållsarbetet på systemet säkerställas att inga klorerade kolväten förekommer. Gaserna tas om hand också via Mink klovakuumpump och systemet eller delar av systemet fylls sedan med kväve

Mink klovakuumpump transporterar kontinuerligt gaserna genom hela rengöringsprocessen med alla rengöringssteg kopplade i följd.

Alla systemdelar i vilka gaser som innehåller klorerade kolväten produceras ansluts via rör till en uppsamlingstank, som är under ett lätt vakuum med hjälp av vakuumpumpen. Gaserna sugs in i en behållare och flödar sedan genom en neutraliseringstvätt. Efter neutralisering komprimeras gaserna i Mink klovakuumpumpen och transporteras till en kylanordning där de kyls till 0°C. Detta skapar vattenånga, som till största delen skapades under neutraliserings-tvätten. Gaserna kyls ner till -25°C och därmed kondenseras de flesta klorerade kolväten ut ur gasströmmen. De återstående klorerade kolväten filtreras sedan ut med ett aktivt kolfilter så att den renade gasen kan släppas ut i atmosfären som frånluft.

I processtegen uppströms vakuumpumpen sugs gaserna in vid ett vakuum på 10 till -30 millibar, vilket motsvarar ett absolut tryck på 990 mbar till 970 mbar. Gaserna komprimeras i vakuumpumpen och lämnar den vid ett övertryck på cirka 150 mbar. Detta övertryck transporterar gaserna genom kylanläggningen nedströms och vidare till det aktiva kolfiltret.

Mink klovakuumpumpen fungerar behovstyrd via en frekvensomriktare och styrs via en trycksensor i uppsamlingstanken. Detta innebär att den justerar sin pumphastighet genom att variera rotationshastigheten beroende på hur mycket gaser som produceras. Driftingenjören som ansvarar för Nouryon, påpekar att mängden gaser kan variera kraftigt. Under dagen, när alla processer körs med full kapacitet, produceras fler gaser än under natten. Systemet är kontinuerligt i drift och är endast avstängd för underhållsarbete. Innan detta underhållsarbete kan ske måste systemet skall vara helt fritt från klorerade kolväten, och de högsta gasmängderna produceras innan kvävet tillsätts.

Tidigare transporterades gaserna genom rengöringssystemet med hjälp av en fläkt. Fläkten korroderade starkt efter bara en kort tid på grund av de aggressiva gaserna. Denna korrosion minskade fläktens prestanda och den nödvändiga tryckskillnaden kunde inte längre uppnås. Som ett resultat av detta kunde gaserna inte längre tas om hand på ett tillförlitligt sätt. Dessutom måste fläkten bytas ut vartannat år, vilket resulterade i driftstopp och kostnader på omkring 35 000 euro.

För driftingenjör Sergej Diner var detta en mycket otillfredsställande situation. Han kontaktade därför Busch Vacuums Solutions, eftersom som han redan hade god erfarenhet av Busch vakuumpumpar i en annan process. Efter en analys av processen och kraven rekommenderade vakuumspecialisterna från Busch att använda en Mink klovakuumpump. MINK är certifierad enligt de nödvändiga ATEX-kraven och har en korrosionsbeläggning i kompressionsfasen som standard. Dessutom har den en högre driftstemperatur än en fläkt, vilket innebär att kondensering av gaserna inuti vakuumpumpen kan undvikas så långt som möjligt.

Mink klovakuumpump är gastät och lagren är trycksatta med kväve så att inga gaser kan komma ut genom lagren.

Tack vare den kontaktfria kompressionsprincipen för klovakuumteknik finns det ingen förorening mellan driftvätska och gaser.

Mink klovakuumpumpen har varit i drift sedan december 2017. Efter sex månaders non-stop drift, öppnades den av en Busch serviceingenjör som en försiktighetsåtgärd för att kontrollera eventuella tecken på slitage. Det konstaterades att vakuumpumpen visade inga tecken på slitage eller korrosion.

Driftteknikern bekräftar att det inte funnits några funktionsfel, ingen nedgång i prestanda eller fel på pumpen – och att hans rengöringsprocess därför går kontinuerligt utan problem.

Medlemsnyhet

Företag
Busch Vakuumteknik AB

Växthusvägen 2
435 33 Mölnlycke
Sverige
Busch Vakuumteknik AB

Bilder och video

Sänd till en kollega

0.063