23948sdkhjf

Skräddarsydda virus blir cancerbehandling

Genmodifierade virus som botar cancer genom att spränga tumörcellerna är ett exempel på de skräddarsydda terapier vi kommer att se i framtiden.
Utvecklingen av traditionell cancerbehandling har i dag i stort sett stannat av. Visserligen har dödligheten för sjukdomen fortsatt att sjunka de senaste decennierna, tack vare förbättrad diagnostik och screeningrutiner. Men de behandlingar med strålning och kemoterapi som togs fram på 60- och 70-talen har i många fall visat sig vara ineffektiva. Detta beror delvis på att de flesta tumörer ständigt muterar och därför blir resistenta mot de läkemedel de utsätts för, men också på att varje tumör är unik och skiljer sig från patient till patient. Inom cancerområdet varierar patientens förmåga att svara på en behandling med 20-75 procent. Dagens läkemedel är alltså inte optimala, trots att forskningen visar att de fungerar på molekylär nivå.

Använt på 200 patienter

Lösningen på problemet kan vara personalized medicine, det vill säga att behandlingen anpassas specifikt för varje patient. Vilket läkemedel som passar patienten bäst och i vilken dos det ska ges avgörs av patientens genetiska profil, vilka proteiner han eller hon uttrycker och i vilken koncentration, samt hur personen tar upp och bryter ner läkemedel. Läkarna matchar helt enkelt patientens fysiologi med läkemedlets verkningsmekanism.

Finska Oncos Therapeutics är ett av de bolag som utvecklar personalized medcine för behandling av cancer. Deras terapi bygger på onkotyiska virus, det vill säga virus som specifikt tar sig in i och dödar cancerceller genom att få cellen att sprängas, lyseras.

Idén bakom företaget började utvecklas vid Helsingfors universitet på 1990-talet. De virus forskarna arbetar med bygger på ett virus som tillhör familjen adenovirus. Dessa virus infekterar normalt sett friska celler och är bland annat en vanlig orsak till luftvägsinfektioner hos barn. Forskarna på Oncos har tagit bort en bit av virusets DNA så att det inte kan föröka sig i friska celler utan lämnar dem oskadda. Efter att viruset tagit sig in i tumörcellen använder det cellens maskineri att kopiera sitt DNA. Detta ger upphov till 10 000 nya viruspartiklar som lämnar värdcellen och kan infektera andra tumörceller. När tumörcellen går sönder släpps också tumörspecifika antigener ut som tas upp av antigenpresenterande celler, APCs, och dendritiska celler, DCs, som spelar en nyckelroll i immunresponsen. De nya viruspartiklarna följer också med blodet ut i kroppen och kan på så sätt hitta metastaser som de angriper och förstör.

Det virus som kommit längst i utvecklingen hos Oncos Therapeutics är CGTG-102, som bygger på ett serotyp 5 adenonvirus. Detta virus har redan använts på patienter med goda resultat. Virusen har använts på 20 olika cancerformer hos 200 patienter där sjukdomen är långt gången. Dessa patienter svarade inte på kemoterapi och sjukdomen fortsatte sprida sig med metastaser. Tumörernas genuttryck skilde sig också mellan patienterna inom en och samma cancergrupp.

-Vi valde att göra så här eftersom det är etiskt acceptabelt att prova en sån här metod när ingen annan behandling står till buds. Studien var utformad precis som en klinisk prövning och alla patienter var informerade om både fördelarna och riskerna med den, förklarar Pekka Simula.

Oncos Therapeutics har totalt 18 onkolytiska virus i sin pipeline varav nio har använts på patienter. Och det är här den själva skräddarsydda delen av terapin kommer in i bilden. Virustyp, dosering och administrering av viruset skräddarsys för varje patient.

Om ett virus visade sig ineffektivt på en patient gick forskarna vidare och provade ett annat. Viruset injicerades i patentens blod eller direkt in i tumören.

När studien avslutades visade det sig att 70 procent av patienterna hade blivit bättre, på så sätt att tumörerna krympte, slutade växa och/eller att halten av olika tumörmarkörer i patientens blod minskade. Efter 100 dagar levde fortfarande 77 procent av försökspersonerna. Vanligtvis ligger medianöverlevnadstiden för patienter med resistenta tumörer på 35-100 dagar. Enligt de senaste siffrorna från studien av CGTG-102 viruset ligger medianlevnadstiden för de behandlade patienterna på 300 dagar.

Försöken som gjorts visar också att viruset har en bra säkerhetsprofil. Av de 200 patienterna som behandlats har ingen avlidit till följd av behandlingen och allvarliga biverkningar upptäcktes sällan. Men det finns ändå utmaningar med metoden.

Skeptikerna menar bland annat att det finns risk att viruset muterar och börjar infektera friska celler.

-Det är naturligtvis något vi har tagit med i beräkningen och därför är viruset designat så att även om det skulle mutera så är det mindre skadligt än den virusform som förekommer i naturen, säger Pekka Simula.

Han tillägger också att adenovirus använts länge inom forskningen för att föra in nya gener i celler och att det därför är väl känt hur de beter sig och fungerar. Det finns också genterapimetoder i form av Orphan drugs på marknaden som bygger på just adenovirus och de har visat sig säkra.

Om ungefär ett år hoppas bolaget kunna starta en fas I/II-studie av viruset på 20 patienter för att ta reda på i vilken dos behandlingen ska ges. Studien ska göras på patienter med olika typer av solida tumörer som inte svarar på konventionell behandling, så att hitta försökspersoner kommer inte att vara något problem, enligt Pekka Simula. Utmaningen med studien ligger istället på det regulatoriska planet.

– Att testa onkolytiska virus på människor är helt nytt i Europa så myndigheterna är väldigt försiktiga, säger Pekka Simula.

Modifierade adenovirus har dock testats kliniskt på runt 20 000 patienter ibland annat USA och Asien och Pekka Simula tror inte att det dröjer länge förrän de Europeiska myndigheterna godkänner en prövning med ett onkolytiskt virus.

De flesta av de patienter som hittills fått Oncos virusterapi har väldigt stora tumörer med många metastaser eftersom det av etiska skäl inte går att ge denna terapi innan alla konventionella metoder har prövats. I några få sällsynta fall har dock terapin använts på patienter med mindre tumörer som genomgått standardterapi utan resultat. I dessa fall har några patienter botats, tumören försvann helt.

– Ju mindre tumören är, desto större är chansen att få ett bra svar, så vi ser mycket fram emot att testa det här på tidiga patienter. Om tio år hoppas jag att vi är är på väg att lansera en produkt i samarbete med big pharma, säger Pekka Simula.
Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078