23948sdkhjf

Det händer i skogsbrynet

I gränslandet där olika miljöer möts, uppstår gynnsamma miljöer. Det gäller både i skogsbrynet likväl som i universitetsvärlden, menar Helena Strigård, vd SwedenBio.

Vår avgående vd, Jonas Ekstrand, är grönbiolog i botten med ett stort naturintresse. Och ett ännu större intresse för att dela med sig av sitt naturintresse. Under något av våra många samtal beskrev han den alldeles speciella dynamik som uppstår i skogsbryn. Där den täta skogen glesnar ut för att möta öppna landskap händer något spännande. Solljus och vindar får större spelrum, mikroklimat och livsbetingelser förändras. I det här mötet mellan olika biotoper uppstår zoner med större variation och livet blir mer intensivt.

Inte långt efter detta samtal var vi i Uppsala för att förstå vad det är som gör att det från vissa Uppsalaprofessorers lab tycks strömma ut entreprenörer. Individer med både kommersiellt driv och en stark vetenskaplig grund som kanaliserar in dessa egenskaper i innovativa, livskraftiga start-ups.

Liknande miljöer finns på fler universitet runt om i landet. Den gemensamma nämnaren tycks vara att professorerna välkomnar öppenhet och samarbeten mellan akademi och det omgivande samhället. Vägen från akademi till näringsliv är inte enkelriktad för dessa individer. Tvärtom så står de med en fot i vardera sektorn och binder ihop miljöerna. Deras företagsverksamhet berikar den akademiska forskningen och vice versa.

Det är uppenbart att det inte bara i naturen som speciella biotoper uppstår då olika miljöer möts. Det gäller samhället i allra högsta grad. Det dessa professorer i själva verket lyckas med är att skapa skogsbryn, ett socialt gränsland som tycks innebära särdeles gynnsamma förhållanden för kreatvititet att frodas. Det är här innovationer uppstår och grunden för vår starka forskningsbas läggs.

Dessa skogsbrynsprofessorer förtjänar att uppmärksammas. Vid årets SwedenBio Summit kommer vi att lyfta fram dessa särskilt och ta del av deras syn på hur akademisk nyfikenhet och kommersiellt driv berikar varandra.

Som ny vd på SwedenBio kommer jag att fortsätta att prioritera möten. Inte bara för min egen del utan i hur vi som organisation verkar. En stor del av vår verksamhet handlar om att skapa plattformar för ekosystemets olika aktörer att mötas. Att få nätverk att utökas och erfarenheter att spridas.

Vi arbetar också för att genom policypåverkan förbättra förutsättningarna för sektorer att arbeta mer friktionsfritt med varandra och för människor att kunna röra sig mellan dem.

Bland annat behöver meritvärdet för erfarenheter utanför i syfte att stimulera till rörlighet mellan sektorer. I den förra forskningspolitiska propositionen togs några små steg åt det hållet i och med att kriterierna för att meritera sig till de sk meriteringstjänsterna inom akademin gjordes mer enhetliga. Det handlade om grundläggande och självklara principer som att låta tjänserna utlysas transparent och i internationell konkurrens.

Regeringen konstaterade då att den mobilitet som detta skulle leda till ”berikar forskningen och bidrar till att skapa mer dynamiska och pluralistiska forskningsmiljöer samt stärker arbetslivets kompetensförsörjning i stort”. Samtidigt gjordes väldigt lite för att rent faktiskt öka meritvärdet av erfarenheter utanför det egna universitetet.

Nu är det dags att i kommande forskningspolitiska proposition låta principerna för dessa meriteringstjänter dels omfatta alla forskartjänster inom akademin och inte bara en handfull särskilt utvalda tjänster, dels ge dem formell tyngd.

Det finns så många sätt för regeringen att bidra till att fantastiska skopgsbryn skapas vid våra akademiska miljlöer runt om i landet att de inte ryms i denna krönika. Om regeringen till fullo står för det synsätt som gavs uttryck i citatet ovan så borde det vara självklart att fortsätta på det inslagna spåret. Att uppmuntra att människor i sina yrkesverksamma liv bidrar till att knyta ihop olika sektorer.

Och i den andan vill jag önska min avgående vd Jonas Ekstrand varmt lycka till i hans modiga skifte från att framgångsrikt ha lett Sveriges branschförening för life science-industrin till att nu anta utmaningen som vd för Tyresta nationalpark! Jag är övertygad om att det ur denna mix av erfarenheter föds en del innovativa idéer.

Som sagt, det är i skogsbrynet det händer!

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.25